ประวัติโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์การกุศล ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘
โดยต่วนฮัจยีการีม มะกูดี เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาหลายครั้ง เช่น โรงเรียนนูรุ้ล
อิสลาม โรงเรียนมัธยมศิริศิลป์ โรงเรียนหนองจอกพิทยาพูล เป็นต้น โรงเรียนได้รับความอุปการะจากมูลนิธิ
มัสยิดอัล-ฮุดา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีคณะกรรมมูลนิธิฯ ผลัดเปลี่ยนเข้า
มาบริหารหลายชุดเมื่อกิจการเจริญก้าวหน้า จึงได้ขอตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย นายอิมรอน มะกูดี
เจ้าของโรงเรียน นายสง่า วังทอง ในฐานะผู้จัดการ และนายประสาน เดชะวิบูลย์ ครูใหญ่ ได้ด าเนินการ
โอนกิจการโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา และสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรุงเทพมหานครได้อนุมัติการรับโอนตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๑๙ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ได้มีพิธีมอบเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๑๙ โดยนายถมยา ปิยะสิน ประธานมูลนิธิอัล-ฮุดา และ พ.อ.ปรีชา เอี่ยมอิทธิพล นายกสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เป็นผู้มอบ นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยนั้นเป็นผู้รับมอบ มูลนิธิมัสยิดอัล-ฮุดา อนุญาตในการใช้ที่ดิน ๑๐ ไร่ ขณะโอนกิจการมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ จ านวน ๒๐๙ คน ครู ๑๔ คน ซึ่งกรุงเทพมหานครรับไว้เป็นครูอัตราจ้างไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้

Scroll to Top