ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น อ.2,ป.2-6,ม.2-3 ปีการศึกษา 2563

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศคือผู้ที่ได้เข้าเรียน ในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์แล้ว
ให้ท่านดำเนินการย้าย จากโรงเรียนเดิมได้เลย โดยเอกสารที่ต้องนำมาจากโรงเรียนเดิม ได้แก่

ประกาศสำคัญฉบับที่ 2 เรื่องเลื่อนการประกาศผลสอบและการมอบตัวนักเรียน

ประกาศ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/2741 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักการศึกษา

Scroll to Top